Waarom een ventilatieverslaggeving?

Energiezuinig bouwen leidt tot zeer luchtdichte gebouwen die nood hebben aan een goed functionerend ventilatiesysteem. Studies van het Vlaamse Energieagentschap tonen aan dat vele ventilatiesystemen (verplicht sinds 2006) niet goed werken of slecht afgesteld zijn.
Daarom moet een gekwalificeerd persoon toezien op een correct ontwerp en de correcte uitvoering van uw ventilatiesysteem.

Wanneer een ventilatieverslaggeving?

Bij elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016 is de aanvrager verplicht om, voor de start der werken, een ventilatievoorontwerp op te (laten) maken. Na het in dienst stellen van het ventilatiesysteem moet er een verslag opgemaakt worden met de kenmerken en prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem, conform STS-P 73-1.

Hoe gaan we tewerk?

 • Opmaak van het Ventilatie VoorOntwerp (VVO)

  De aangifteplichtige stelt vóór de start der werken een erkende ventilatieverslaggever aan.
  De erkende ventilatieverslaggever maakt een ventilatievoorontwerp op en laadt dit online op in de databank van de kwaliteitsorganisatie.(BCCA). Hierdoor genereert de databank een nummer dat moet worden ingegeven in de EPB-startverklaring. Dit voorontwerp (VVO) is niet bindend.

 • Opmaak van de Ventilatie Ontwerp Specificaties (VOS)

  In de Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS) worden het ontwerp, alle prestaties en specificaties waaraan uw installatie moet voldoen vastgelegd.
  Deze gegevens VVO en VOS worden eveneens opgeladen in de databank van de kwaliteitsorganisatie (BCCA), deze gegevens zijn wel bindend.

 • Opmaak van het Ventilatie Prestatie Verslag( VPV)

  Na het in werking stellen van het ventilatiesysteem controleert de erkende ventilatieverslaggever, door metingen van de debieten en alle andere parameters, of deze conform zijn aan het prestatiecriteria van de Ventilatie Ontwerp Specificaties en de "STS-P 73-1 Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen".
  Het VentilatiePestatieVerslag (VPV) van deze controle wordt door de verslaggever ingegeven in de databank van de kwaliteitsorganisatie (BCCA), waarna de databank een code genereert die moet weergegeven worden in de EPB-aangifte.
  Zowel het Ventilatie voorwerp (VVO), het Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS), als het Ventilatie prestatieverslag (VPV) wordt gecheckt door een erkend controleorganisme (BCCA).